Informatie

Copyright © MC Venlo - Blerick 2015 All Rights Reserved

Aanmelden kan ook door uit onderstaand document de pagina uit te printen met het aanmeldformulier. Dit vul je vervolgens in en kun je inleveren bij onze kantine op Circuit Zaarderheiken. Het aanmeldformulier staat op pagina 3.

Huishoud reglement MC Venlo - Blerick

 

Art. 1 De vereniging draagt de naam Motorcrossvereniging Venlo-

Blerick ( afgekort MCVB )

Op gericht d.d. 19 december 1972.

 

Art. 2 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Dit geldt ook voor start of trainingsbewijshouders.

Dit moet de voor laatste week van November aangevraagd zijn

of eerder, anders kan de club, de deelname in eerste wedstrijd

niet garanderen.

 

Art. 3 Doel van de vereniging is : het behartigen van de motorsport

en in het bijzonder de motorcrosssport.

Art. 4 De vereniging tracht dit doel te bereiken door :

A: Het organiseren van wedstrijden in samenwerking met de

M.O.Nederland.

B: Het organiseren van trainingen en onderlinge wedstrijden

zowel voor de jeugd als voor de startbewijshouders en

liefhebbers.

C: Het organiseren van clubkampioenschappen, bijeenkomsten,

vergaderingen e.d.

D: Het handhaven van de reglementen, statuten.

 

Art. 5 Leden kunnen zijn:

A: Actieve leden, zij die in het bezit zijn van een geldig

startbewijs.

B: Passieve leden, zij die niet deelnemen aan de normale

wekelijkse wedstrijden uitgezonderd veteranencross e.d.

C: Jeugdleden, minicrossers en leden.

D: Steunende leden, zij die de vereniging met werkzaamheden

helpen of op een andere manier steunen.

 

Art. 6 Men is lid van de vereniging:

Door aanmelding bij een van de leden van het dagelijks bestuur

of algemeen bestuur.

Door de jaarlijkse contributie te voldoen, dit is voor:

Jeugdleden t/m 16 jaar € 75,--

Leden vanaf 17 jaar € 150,--

Steunleden € 50,-

Ereleden en bestuursleden betalen geen contributie.

 

Art. 7 De secretaris houdt een register ( ledenlijst ) bij van alle leden.

 

Art. 8 Het lidmaatschap eindigt door:

A: Opzegging.

B: Overlijden.

C: Royement.

D: Contributie schuld.

 

Art. 9 Van de leden wordt verwacht:

A: Dat ze de belangen van de vereniging en de motorsport in

het algemeen niet schaden.

B: Dat ze zich, hetzij op eigen of door anderen georganiseerde

activiteiten, naar behoren te gedragen en zich aan de ter plaatse

geldende regels houden.

C: Dat ze zich, op trainingen en onderlinge wedstrijden houden

aan de regelementen van de M.O.N.

D: Dat ze de reglementen alsmede de besluiten van het

bestuur naleven.

E: Dat ze met de voorbereiding als met de nazorg van de

georganiseerde activiteiten, met name de wedstrijden van de M.O. N

mee helpen met de werkzaamheden, daar waar in

overleg met het bestuur hulp nodig is.

F: Indien men zich voor de wedstrijd niet afmeld met geldige

redenen, waarom men verhinderd is, zal men deze arbeid op

aanwijzing van de club op een later tijdstip moeten uitvoeren, op

straffe van beëindigen lidmaatschap.

Art. 10 Het bestuur kan met algemene stemmen schorsen of royeren:

de reden hiervoor kunnen zijn: ernstige misdragingen t.a.v. de

eigen of bevriende vereniging of het niet nakomen van de

gemaakte afspraken.

 

Art. 11 De geldmiddelen der vereniging worden verkregen, door

A: Contributie.

B: Donaties.

C: Schenkingen.

D: Opbrengst wedstrijden.

E: Trainingsgelden.

F: Reclamegelden.

 

Art. 12a Het algemeen bestuur bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester

en een Secretaris, het kan naar behoefte aangevuld worden

tot zeven personen.

12b Voorzitter, Penningmeester en Secretaris treden op als dagelijks

bestuur.

 

Art. 13 De voorzitter leidt alle vergaderingen en verdere bijeenkomsten.

Hij regelt met het bestuur alle zaken die de vereniging aangaan

en treed steeds in overleg met het bestuur i.v.m. plaats van

vergadering en maakt met hen samen de agenda op voor de

volgende vergadering.

 

Art. 14 De secretaris voert alle correspondentie, houdt de notulen bij

van elke vergadering en brengt op de algemene jaarvergadering

verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar.

Art. 15a De penningmeester, is belast met het beheer van de gelden der

vereniging en is voor de kas aansprakelijk, op de algemene

jaarvergadering brengt hij verslag uit.

15b De kascommissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse controle

en brengt op de jaarvergadering verslag uit. Met de

kascommissie handelt MCVB volgens hun statuten.

15c Na controle van de kas en hun akkoordverklaring wordt de

penningmeester door de ledenvergadering van alle

verantwoordelijkheid ontheven.

 

Art. 16 De voorzitter wordt door de ledenvergadering uit het bestuur

gekozen, de andere functies worden door het bestuur verdeeld.

Art. 17 Een bestuurslid heeft zitting in het bestuur voor de duur van drie

jaar.

Hierna treedt het bestuurslid af en kan zich weer herkiesbaar

stellen.

Indien er geen tegenkandidaten zijn, kan een bestuurslid dat zich

herkiesbaar stelt, herkozen worden.

Art. 18 Alleen leden van de vereniging kunnen gekozen worden als

bestuurslid, alle leden hebben stemrecht.

Voor een bestuursfunctie is de volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen vereist ( de helft en een )+ lidmaatschap

van minimaal 1 jaar.

 

Art. 19 Door het bestuur wordt elke jaar een jaarvergadering

uitgeschreven, verder kan het bestuur een buitengewone

ledenvergadering uitschrijven.

 

Art. 20 Besluiten en beslissingen van de ledenvergadering worden

genomen met de gewone meerderheid van de geldige

uitgebrachte stemmen, bij eventuele staken der stemmen, wordt

een maal opnieuw gestemd.

Daarna wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

Art. 21 Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging naar buiten.

 

Art. 22 De statuten van de vereniging liggen voor alle leden ter inzage

op het secretariaat.

 

Art. 23 In geval van ontbinding handelt MCVB volgens hun statuten.

 

Art. 24 De Motorcrossvereniging Venlo Blerick stelt zich niet

aansprakelijk voor het ontstaan van materiële en

personenschade van hun evenementen.

 

Art. 25 MC Venlo-Blerick is verzekerd volgens een collectieve

verzekering van M.O.Nederland voor

bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Art. 26 Een lid heeft het recht op vrij gebruik van het crosscircuit binnen

de regels van de vereniging.

Het gebruik van het circuit geschiedt geheel op eigen risico.

De trainingsdagen en tijden zijn:

Zomertijd: 1 april tot 1 november.

woensdag 16.00 uur tot 20.00 uur

zaterdag 13.00 uur tot 17.00 uur

 

Wintertijd: 1 november tot 1 april

zaterdag 13.00 uur tot 17.00 uur

zondag 13.00 uur tot 17.00 uur

 

Openingstijden kunnen wijzigen i.v.m. invallende duisternis.

 

Art. 27 Een lid is verplicht de vastgestelde trainingstijden na te

leven, eventuele aangerichte schade aan het circuit te herstellen.

Tijdens de trainingen en wedstrijden de verplichte crosskleding

te dragen.

De verplichte crosskleding bestaat uit een goedgekeurde helm,

een crossbril, een bodyprotector, een crossshirt met lange

mouwen, crosslaarzen, crosshandschoenen en een

crossbroek.

Het is niet toegestaan in het rennerskwartier en op de wegen

rond het circuit te rijden.

Het verversen van olie dient thuis te geschieden.

Het is verplicht om gebruik te maken van een milieumat.

Parkeren op rennerskwartier is toegestaan voor rijders en publiek.

 

Art. 28 Niet leden betalen voor de training per dag

solo’s € 12,50 jeugd € 7,50

zijspannen en quads zijn uitgesloten van training.

 

Art. 29 Men dient zich te houden aan de geluidsnormen

van de MON, 94 dB(A) !!

Wij gaan hier direct op controleren en handhaven! Bij handhaving

ontvangt U géén trainingsgeld retour!

 

Art. 30 Voor het kampioenschap van MON komen alle klassen in

aanmerking.

Voor deze kampioenen uit de vereniging stelt de club een bedrag

van € 250,- beschikbaar.

 

Art. 31 Start- of Trainingsbewijzen worden pas aangevraagd of

vrijgegeven als het juiste bedrag op bovengenoemde rekening is

gestort.

Contributie moet voor/of tijdens 1e ledenvergadering binnen zijn

anders wordt je niet op de ledenlijst geplaatst.

Uitzondering hierop is mogelijk, met geldige reden in overleg met

het dagelijks bestuur.

Zie ook artikel 8 van dit reglement.

 

Art. 32 In gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet

beslist het bestuur. Namen en telefoonnummers bestuursleden,

zie contact.

 

Openingstijden

 

Woensdag 16:00 - 20:00 uur

Zaterdag 13:00 - 17:00 uur

 

Contactinformatie

 

MC Venlo - Blerick

 

IBAN nr: NL05ABNA0418161844

BIC: ABNANL2A

 

Adresgegevens:

 

Circuit " Zaarderheiken "

Newtonweg 9

5928 PN Venlo - Blerick

Lid worden?

 

Wil je lid worden van MC Venlo - Blerick? Dat kan!! Je kunt onder andere actief of steunend lid worden. Mogelijk wil je alleen trainen, misschein wil je ook wedstrijden gaan rijden, alles is mogelijk! Ook voor het aanvragen van een Off Road Motorpas kunt je bij ons terecht,.

 

Digitaal aanmelden? Klik dan hier